Bộ LĐTBXH trả lời

Cử tri các tỉnh An Giang, Lạng Sơn, Tiền Giang, Khánh Hòa, Quảng Bình, Tuyên Quang, TP. Hải Phòng đề nghị tăng mức chuẩn nghèo, cận nghèo hiện hành cho phù hợp với thực tế để tạo điều kiện giúp người dân phấn đấu ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Read more

Số hộ nghèo, cận nghèo năm 2021

Ngày 22/6/2017, Bộ LĐ-TB&XH ban hành Quyết định 945/QĐ-LĐTBXH về phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 – 2020 trên phạm vi cả nước như sau:

Read more

Tiêu chí để xác định hộ cận nghèo

Hộ cận nghèo là hộ gia đình qua điều tra, rà soát hằng năm ở cơ sở đáp ứng các tiêu chí về xác định hộ cận nghèo được quy định tại khoản 2 Điều 2 Quyết định 59/2015/QĐ-TTg và được Chủ tịch UBND cấp xã quyết định công nhận thuộc danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn.

Read more