Bộ LĐTBXH trả lời

Cử tri các tỉnh An Giang, Lạng Sơn, Tiền Giang, Khánh Hòa, Quảng Bình, Tuyên Quang, TP. Hải Phòng đề nghị tăng mức chuẩn nghèo, cận nghèo hiện hành cho phù hợp với thực tế để tạo điều kiện giúp người dân phấn đấu ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Tiêu chí để xác định hộ cận nghèo

Hộ cận nghèo là hộ gia đình qua điều tra, rà soát hằng năm ở cơ sở đáp ứng các tiêu chí về xác định hộ cận nghèo được quy định tại khoản 2 Điều 2 Quyết định 59/2015/QĐ-TTg và được Chủ tịch UBND cấp xã quyết định công nhận thuộc danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn.